องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]66
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]82
3 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 27 ม.ค. 2566 ]97
4 ข้อกำหนดจริยธรรมของขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 6 ม.ค. 2566 ]84
5 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 6 ม.ค. 2566 ]66
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]81
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]74
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]77
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]81
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ 255 [ 14 มิ.ย. 2565 ]162
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 14 มิ.ย. 2565 ]108
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ 255 [ 14 มิ.ย. 2565 ]120
13 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ [ 25 ธ.ค. 2563 ]125
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2563 ]145