องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 เม.ย. 2567 ]36
2 กิจกรรม NO Gift Policy [ 3 เม.ย. 2567 ]22
3 วิธีการใช้งานระบบ E-service [ 18 มี.ค. 2567 ]40
4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564 [ 11 มี.ค. 2567 ]12
5 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566  เรื่องขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดฯ  โดยห้ามไม่ให้มีการเผาวัสดุที่เหลือจากการเกษตร [ 30 ม.ค. 2567 ]26
6 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]539
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 27 พ.ย. 2566 ]2
8 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 20 พ.ย. 2566 ]34
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]97
10 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]79
11 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 26 ต.ค. 2566 ]138
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2566 ]45
13 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 9 ต.ค. 2566 ]114
14 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]1
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]74
16 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ [ 12 ก.ย. 2566 ]213
17 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยเรื่องการขอใช้ห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]148
18 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน [ 11 ส.ค. 2566 ]104
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 25 ก.ค. 2566 ]106
20 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 ก.ค. 2566 ]101
21 ประกาศ เรื่อง การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีฟ้าผ่า [ 3 ก.ค. 2566 ]54
22 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" [ 22 มิ.ย. 2566 ]5
23 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]70
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 31 พ.ค. 2566 ]98
25 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]71
26 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ค. 2566 ]85
27 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 พ.ค. 2566 ]84
28 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนสามารถเข้ารับฟัง [ 19 พ.ค. 2566 ]70
29 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]55
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]78
31 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]46
32 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 25 เม.ย. 2566 ]76
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 20 มี.ค. 2566 ]99
34 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]17
35 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่พนักงาน ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]76
36 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]61
37 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]2064
38 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" [ 10 ก.พ. 2566 ]5
39 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ [ 9 ก.พ. 2566 ]148
40 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6