องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]57
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 3 ก.พ. 2566 ]49
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 1 พ.ย. 2565 ]47
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2565 ]48
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]49
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]62
7 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]30
8 จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 8 มี.ค. 2565 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2565 ]166
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]153
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]173
12 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 3 ม.ค. 2565 ]148
13 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]174
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]155
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]157
16 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]155
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]171
18 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]162
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]151
20 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ [ 3 ม.ค. 2565 ]141
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา(ครู)และลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]147
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]142
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]150
24 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]148
25 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]180
26 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]135
27 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 2 เม.ย. 2564 ]213
28 แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย [ 14 ส.ค. 2563 ]34
29 คำสั่งแต่งแตั้งคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง [ 21 ส.ค. 2561 ]232