องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2565 ]96
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]100
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]103
4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 3 ม.ค. 2565 ]98
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]100
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]97
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]93
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]92
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]96
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]93
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]90
12 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ [ 3 ม.ค. 2565 ]88
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา(ครู)และลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]90
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]97
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]91
16 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]80
17 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]112
18 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]84
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 2 เม.ย. 2564 ]155
20 คำสั่งแต่งแตั้งคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง [ 21 ส.ค. 2561 ]180