องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ [ 12 ก.ย. 2566 ]9
2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยเรื่องการขอใช้ห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]13
3 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน [ 11 ส.ค. 2566 ]12
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 25 ก.ค. 2566 ]39
5 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 ก.ค. 2566 ]39
6 ประกาศ เรื่อง การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีฟ้าผ่า [ 3 ก.ค. 2566 ]19
7 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 31 พ.ค. 2566 ]45
9 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]26
10 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ค. 2566 ]26
11 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 พ.ค. 2566 ]42
12 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนสามารถเข้ารับฟัง [ 19 พ.ค. 2566 ]31
13 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]23
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]35
15 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]8
16 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 25 เม.ย. 2566 ]36
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 20 มี.ค. 2566 ]68
18 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่พนักงาน ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]40
19 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]22
20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]1479
21 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ [ 9 ก.พ. 2566 ]94
22 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]72
23 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 27 ม.ค. 2566 ]28
24 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 25 ม.ค. 2566 ]69
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 ม.ค. 2566 ]74
26 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ศรีมหาโพธิ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]65
27 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (Privacy Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]41
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่องรับสมัครรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 3 ม.ค. 2566 ]106
29 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]22
30 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 20 ธ.ค. 2565 ]15
31 คู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีมหาโพธิ [ 15 ธ.ค. 2565 ]19
32 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]22
33 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]100
34 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 21 พ.ย. 2565 ]91
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 21 พ.ย. 2565 ]100
36 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]15
37 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 พ.ย. 2565 ]16
38 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 พ.ย. 2565 ]15
39 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อบต.ศรีมหาโพธิ [ 14 พ.ย. 2565 ]28
40 จุลสารสถานที่ท่องเที่ยว อบต.ศรีมหาโพธิ [ 14 พ.ย. 2565 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5