องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายมาโนช  พูลเฉลิม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th
  ชื่อ + นายสว่าง  คล่องแคล่ว
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th
  ชื่อ + นางเทียมทอง  ศรีคราม
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th
  ชื่อ + นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์
  ตำแหน่ง + นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th
  ชื่อ + นางสุทิศา  อภัย 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th
  ชื่อ + นายกมล  เวชศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3727-9529
  อีเมล์ + admin@srimahapot.go.th