องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 


๔.๑  วิสัยทัศการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

 

“ศรีมหาโพธิเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  เกษตรกรรมก้าวหน้า 

           การกีฬาก้าวไกล  ชุมชนห่างไกลยาเสพติด”

 

          ๔.๒ พันธกิจการพัฒนา

๑)ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลโดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

    และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

๒)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓)พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน

๔)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

 

          ๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

๓. ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเอง

ของประชาชน

๕. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๖. เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษ

๗. การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว 

๘. การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

๙.   เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

๑๐. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา