องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑๐  คน

๑.นายสว่าง  คล่องแคล่ว           ตำแหน่ง ปลัด อบต.

๒.นางเทียมทอง   ศรีคราม         ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

๓.นางรัชนีวรรณ์ สืบจากปล้อง     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

๔.นางสาวรุ่งนภา  บุญนาดี         ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

๕.นายชัยวัฒน์  ศิลาโชติ            ตำแหน่ง  นิติกร

๖.นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์          ตำแหน่ง  บุคลากร

๗.นายอนุรักษ์   สายยัง             ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

๘.นางเย็นจิตร  ศรีคราม            ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กฯ

๙.นางสาวรัตนา  บุญเกิด           ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กฯ

๑๐.นางสาวสาทิพย์  สุขหอม       ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ฯ

ส่วนการคลัง      คน

๑.นางสุทิศา      อภัย              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

๒.นางสาคร      คุ้มจิตร           ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

๓.นางสาวทิพย์วดี  สุขเกษม        ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

๔.นายสมเกียรติ  สมคุณ            ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๕.นางสาวศุภจิรัสย์  กันหาพันธ์    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๖.นายเจษฎาพงษ์  ประเวช        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

๗.นางสาวโสรยา สิทธิพล          ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

ส่วนโยธา  ๑๓   คน

๑.นายกมล       เวชศรี            ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา

๒.นายวัชรินทร์   ออมสิน           ตำแหน่ง  พนักงานสูบน้ำ

๓.นายวิชัย  สนธิเศรษฐี             ตำแหน่ง   พนักงานจ้าง

๔.นายมนู  พลอยแย้ม              ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๕.นายประจวบ   ตราชู             ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๖.นายณัตฐภูมิ   วาดถนน          ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๗.นายนพดล   วงษ์สวัสดิ์           ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๘.นายอดินันท์  วาดถนน           ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๙.นายเสวก   เกียรติคุณ            ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

๑๐.นายสมชาย  สุวรรณทาน      ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น    สำนัก  กับอีก      ส่วนราชการ โดยมีภาระกิจการบริหารงาน   ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่าง

ข้อบังคับ  การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก  อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำแนะนำปรึกษางานใน หน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างการบริหารงานบุคคลของ  อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น    งาน  คือ

๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                      - งานสารบรรณ

                                       - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

                                       - งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

                                       - งานตรวจสอบภายใน

                                       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                      - งานรัฐพิธี      

๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานนโยบายและแผนพัฒนา

                             - งานวิชาการ

                             - งานงบประมาณ

                             - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

๑.๓ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

                             - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

                             - งานระเบียบการคลัง

                             - งานข้อบัญญัติ อบต.

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานอำนวยการ

                             - งานป้องกัน

                             - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

๑.๕ งานกิจการสภา อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานระเบียบข้อบังคับประชุม

                             - งานการประชุม

                             - งานอำนวยการและประสานงาน

๒. ส่วนการคลัง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินอบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือ   ประจำวัน  การรับจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืม ค้างชำระการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                      - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน

                                       - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                                       - งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒ งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                      - งานการบัญชี

                                       - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

                                       - งานงบการเงินและงบทดลอง

                                       - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

                   - งานพัฒนารายได้

                   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

                   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

 

 ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                   - งานพัสดุ

                   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

๓. ส่วนโยธา

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้เงินของอบต.การ

อนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.งานบำรุงซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแล  ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม  วัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๓.๑ งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                             - งานก่อสร้างสะพาน   เขื่อน  ทดน้ำ

                             - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                             - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

                             -  งานข้อมูลก่อสร้าง

                             ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานประเมินราคา

                             - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

                             - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                             - งานออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                             - งานระบายน้ำ 

                                       - งานจัดตกแต่งสถานที่

  ๔. ส่วนการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร  การแนะแนวการวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ

                         ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

          - งานบริหารวิชาการ

          - งานนิเทศการศึกษา

          - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

- งานลูกเสือและยุวกาชาด

                   ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

          - งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

          - งานกิจการศาสนา

          - งานส่งเสริมประเพณี

          - งานกิจการเด็กและเยาวชน

          - งานกีฬาและนันทนาการ