องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

นายสว่าง  คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมณฑิตา  มาขุมเหล็ก


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
นายวุฒิสิทธิ์ ผลาทิพย์
นายสมบุญ ถาวร
นายสามารถ สอนพงษ์
นายเสนห์ ร่มเย็น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
นายบัญชา อารีจิตร
นายสงกรานต์ นวลคำ
นายกิตติภพ ดอนจันทร์
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ
นายดนัย ปรุงนิยม
นายประจวบ ตราชู
นายจิรายุ พลอยแย้ม
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
นายพงษ์พัฒน์ เบ็ญชา
นายวันชัย โหงวลิ้น
นายสิทธิโชค พลอยแย้ม
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
นายใกล้รุ่ง อัธยาสัย
นายภัคพล อัมมรดารา
นายคณิต ภักดีพินิจ
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ