องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  โดยมีกรอบแนวคิดในการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์การบูรณาการของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนชุมชน  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล   แผนบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  อย่างแท้จริง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่   

1.1  พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  และบริการสาธารณะที่ครบครัน   มีระบบคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและการสื่อสารที่ครอบคลุม

1.2 แก้ไขปัญหาความยากจน   และเสริมรายได้ให้เพียงพอต่อการ   ดำรงชีพ  กลุ่มอาชีพ   พร้อมจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร

1.3 พัฒนาสาธารณสุข  เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี  โดยการส่งเสริมสาธารณสุข  ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อภายในชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1.4 ด้านการเมืองการบริหาร

1.5 จัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค  และการเกษตรให้เพียงพอ

1.6 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล

2.2 เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาของประชาชน

2.3 พัฒนาคน  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส2.4 พัฒนาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

                 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการกีฬา

                 4.1. ส่งเสริมการกีฬา  จัดหาสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                 5.1. ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน