องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
 
นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสุทิศา  อภัย 
 นายกมล  เวชศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม  นายสว่าง  คล่องแคล่ว
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม