องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  - ว่าง -  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

 
นางสาวกชพร สายรัตน์ นางสุทิศา  อภัย 
 นายกมล  เวชศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางเทียมทอง  ศรีคราม - ว่าง -
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม