องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
 
นางสาวรุ่งนภา  บุญนาดี นางสุทิศา  อภัย 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 นายกมล  เวชศรี  นางเทียมทอง  ศรีคราม
 ผู้อำนวยการกองช่าง  รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม
     
     
     
     
     
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6387555598384316416