องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

กองคลัง

     
  นางสุทิศา  อภัย
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 นางสาคร  คุ้มจิตร์
นางสาวทิพย์วดี  สุขเกษม
นายสมเกียรติ์  สมคุณ
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
  นางสาวโสรยา  สิทธิพล  
  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้