องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางสาวกชพร สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางรัชนีวรรณ์  สืบจากปล้อง นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสาวพรทิพย์  นีสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 
 
นายศุภกร สุวรรณเกตุ
นางธัญณิชา สาคร
นายณัฐวรรธน์   ประพาศพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 

นายอนุรักษ์  สายยัง
 นางสาวสายธาร  โนนเภา นายบัญชา  อารีจิตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนิติกร
     
นายเภรตา  งามเพียร
นายวันเฉลิม   อุทโก
  นายสมพร   เพ็ญการ
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
   
นายดุสิต   ภักดี  นายธงชัย แจ้งเสน นายโอชา  สุขหอม
พนักงานประจำรถดับเพลิง นักการภารโรง พนักงานขับยนต์ส่วนกลาง