องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายสว่าง  คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางรัชนีวรรณ์  สืบจากปล้อง นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสาวพรทิพย์  นีสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

   
ว่าง
นางธัญนิชา สาคร
นายณัฐวรรธน์   ประพาศพงษ์
นิติกร ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 

นายอนุรักษ์  สายยัง
 นางสาวสายธาร  โนนเภา นายบัญชา  อารีจิตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนิติกร
     
นายเภรตา  งามเพียร
นายวันเฉลิม   อุทโก
  นายสมพร   เพ็ญการ
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
   
นายดุสิต   ภักดี  นายธงชัย แจ้งเสน นายโอชา  สุขหอม
พนักงานประจำรถดับเพลิง นักการภารโรง พนักงานขับยนต์ส่วนกลาง