องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายสว่าง  คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางสาวรุ่งนภา  บุญนาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
   
นางรัชนีวรรณ์  สืบจากปล้อง  นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นายเจษฎาพงษ์  ประเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
     
 นายณัฐพงษ์  เจริญจันทร์ นางธัญนิชา สาคร
 
นิติกร ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน