องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สภา อบต.

 
นายโกวิทย์  ตะเพียนทอง
ประธานสภาอบต.

 
นายวสันต์  เชื้อชาติ นายสว่าง  คล่องแคล่ว
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
ตำบลบางกุ้ง
       
นางนิภา  ศิริปักมานนท์ นายจรินทร์  จอมพระ นางจิตรลดา  สระกำ นายคณิน  แก้ววิเชียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 2 ตำบลบางกุ้ง
       
นางขวัญเรือน  วิจารณ์ นายคุณวุฒิ  พลอยแย้ม นายวสันต์  เชื้อชาติ นายประเทือง  พ้นทุกข์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง
       
นายชริน  นกอยู่ นายรัตนะ  ธรรมกุล    
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง  
ตำบลศรีมหาโพธิ
   
 
ร.ต.อุดม  จันทร์ผล   นายกิตติกร  สุวรรณกล่อม นายทศพล  เทพคุ้มกัน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมหาโพธิ
       
นายมานะ  เนื่องจากกล่ำ นายธนากร  ปรีชา นายโกวิทย์  ตะเพียนทอง นายสุนทร  เขียนแก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีมหาโพธิ
       
 นายฉลอง  เสนาบัว
 นายกิตติโชค  อ่อนน้อม
 นายวีระ  บุญโต
นายสุวรรณ  พันธ์พงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ
       
นายสุทิน  สาทา
นายสมบัติ  เจริญสุข
 นายบัญญัติ  นาคา  นายปองพล  สงคราม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ
       
 นางลัดดา  ไพเราะ  นายประสิทธิ์  มงคล  นางสมพิศ  ทอลสืบ  นายกิตติ  สุดเทียม
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ
       
 นางพะเยาว์  คำยา  นายชิดชัย  แก้วมล    
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ  
ตำบลสัมพันธ์
       
 นายอำนาจ  ศรีแก้ว  นายสัญญา  ตราชู  นางสาลี่  สิทธิพล  นายเฉลียว  ลีเสย
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 1 ตำบลสัมพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 2 ตำบลสัมพันธ์
       
 นายอำนวย  ถาวร  นายบุญเหลือ  ประสิทธิ์
 นายเดชา  จันทร์สด  นายประเทือง  พูลสวัสดิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 3 ตำบลสัมพันธ์
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 4 ตำบลสัมพันธ์
       
นางสุดใจ  อิ่มสำราญ
นางสุกัญญา  ก๊กประเสริฐ
 นางสานิตย์  ตระกูลแจะ  นายสมพงษ์  ทรงบรรดิษฐ์
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5 ตำบลสัมพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์
       
 นายชะลูด  เดชสุภา  นายสมคิด  แซ่ลิ้ม    
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 7 ตำบลสัมพันธ์