องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารการเมือง

นายมาโนช พูลเฉลิม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-940-6006


นายชุบ มะกอกเดิม
นายไพบูลย์ ชำนิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-882-5236
โทร.098-181-5689

นายประเทือง พูลสวัสดิ์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.064-118-5462
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
     
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

โทร.087-915-8249

   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

โทร.089-680-5201

 
นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสุทิศา  อภัย 
 นายกมล  เวชศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-138-4472
โทร.083-098-0025
โทร.089-535-4048
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม  นายสว่าง  คล่องแคล่ว
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-680-5201
โทร.087-915-8249