องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนชพูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปี พ.ศ.2565 ประเด็น (1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในที่ทำงาน (2)การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง ทบทวน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5)กำหนดมาตรการร้องเรียน ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ (6)จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงประเมินผล ITA และ หรือ มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบที่ดีขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ต่อไป
2022-05-31
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17
2022-02-06
2022-02-01
2021-09-15
2021-04-20