องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

นางสาวกชพร สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายศราวุธ  พิมพ์จำปา


นักวิชาการสุขาภิบาล
 
นางสาวมณฑิตา  มาขุมเหล็ก


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 -ว่าง-


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง
 

นายณัฐพล  บางกุ้ง
นายสมบุญ ถาวร
นายสามารถ สอนพงษ์
นายวัชรินทร์ คนรู้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)

นายธนารักษ์  แจ้งเสน
นายเอกชัย มละมาตย์
นายกิตติภพ ดอนจันทร์
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ

นายดนัย ปรุงนิยม
นายประจวบ ตราชู
นายอดิศักดิ์ ปรุงนิยม
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ

นายพงษ์พัฒน์ เบ็ญชา
นายนพดล สุขห้อย
นายสิทธิโชค พลอยแย้ม
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
นายภัคพล อัมมรดารา
- ว่าง -
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ