องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ สภาพทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ    ตั้งอยู่เลขที่    ๑๒  หมู่ที่     ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข   ๔๐๑๘  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิประมาณ       กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  ๗๗.๓๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๔๘,๓๒๘ ไร่   โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลศรีมหาโพธิ   ๔๙.๕๓  ตารางกิโลเมตร  ตำบลสัมพันธ์ ๑๗.๕๓  ตารางกิโลเมตร  และตำบลบางกุ้ง  ๑๐.๒๖   ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดต่อตำบลเกาะลอย  อำเภอประจันตคาม  ทิศใต้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง  ทิศตะวันออกติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงกระทงยาม

 สามารถจำแนกภูมิประเทศออกเป็น    ส่วน  ดังต่อไปนี้

-  ตำบลศรีมหาโพธิมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ   มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่าน  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน  เหมาะแก่การทำไร่  ทำสวนและเลี้ยงสัตว์    มีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

-  ตำบลสัมพันธ์มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่านเหมาะแก่การทำนา   การประมง  และเลี้ยงสัตว์ 

-  ตำบลบางกุ้งมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่าน  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  มีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

                      จำนวนหมู่บ้าน          ๒๓   หมู่บ้าน  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้

                    -  ตำบลศรีมหาโพธิ  มีทั้งหมด   ๑๑  หมู่บ้าน   โดยจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน    จำนวน    หมู่บ้าน   ได้แก่

                   หมู่ที่    บ้านท่าโรง

                   หมู่ที่     บ้านดอนตะแบก

                   หมู่ที่      บ้านท่าหิน

                   หมู่ที่      บ้านคลองโสม

                   หมู่ที่     บ้านหนองกระทุ่ม

                   หมู่ที่      บ้านหว้าเอน

                   หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองหอย

                   หมู่ที่  ๑๑  บ้านสามขา

หมู่ที่  ๑๒  บ้านมาบป่าตอง

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วน   ๒ หมู่    ได้แก่

                   หมู่ที่  บ้านท่าตะคล้อ

                   หมู่ที่  บ้านโคกขวาง

-  ตำบลสัมพันธ์  มีทั้งหมด     หมู่บ้าน  ได้แก่

                   หมู่ที่    บ้านสัมพันธ์

                   หมู่ที่    บ้านแหลมตาล

หมู่ที่    บ้านปากกะพอก

หมู่ที่    บ้านวังขร

หมู่ที่    บ้านท่าเกวียน

หมู่ที่    บ้านกุดตาเสก

หมู่ที่    บ้านอินทนิล

-  ตำบลบางกุ้ง  มีทั้งหมด   5  หมู่บ้าน  ได้แก่

                    หมู่ที่    บ้านอู่ตะเภา

                    หมู่ที่    บ้านปากกะพอก

หมู่ที่  ๓ บ้านบางกุ้ง

หมู่ที่    บ้านวังชัน

หมู่ที่  ๕ บ้านดอนหาดหิน

     ท้องถิ่นอื่นในตำบล

               เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ    ได้ผนวกพื้นที่หมู่ที่      เต็มทั้งหมู่  หมู่ที่     และ  หมู่ที่    บางส่วนตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ    ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๙๙    มีเนื้อที่ประมาณ    ๒.๖   ตารางกิโลเมตร

    อาชีพ

(๑)   เกษตรกรรม

-          ทำนา , ทำสวน  ทำไร่ , ประมง        

(๒)   เลี้ยงสัตว์

(๓)   รับจ้าง

(๔)   ค้าขาย

 

 โรงงานอุตสาหกรรม

(๑) บริษัท   แลคตาซอย  จำกัด   ตั้งอยู่ ม.๑๐  ต.ศรีมหาโพธิ        

(๒) บริษัท   แจริญสวัสดิ์จำกัด ตั้งอยู่ ม.๒ ต.ศรีมหาโพธิ

(๓) บริษัท  เฟอร์รารี่แอสฟัลท์   จำกัด      ตั้งอยู่ ม.๑๐  ต.ศรีมหาโพธิ 

(๔) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดตั้งอยู่ ม.๑๐  ต.ศรีมหาโพธิ

(๕) บริษัท  พี เพาเวอร์ โปรดัคส์  จำกัด    ตั้งอยู่ ม.๙  ต.ศรีมหาโพธิ  

(๖) บริษัท  ทาสีตีเส้น ตั้งอยู่ ม.๑๐  ต.ศรีมหาโพธิ

(๗) บริษัท  ลิโบ้แพ็คเกจกิ้ง  จำกัด ตั้งอยู่ ม.๗  ต.ศรีมหาโพธิ

(๘) บริษัทซีอาร์ทีเมทอล   จำกัด   ตั้งอยู่ ม.๑๐  ต.ศรีมหาโพธิ

(๙) บริษัท SPF   จำกัด             ตั้งอยู่ ม.๑๑  ต.ศรีมหาโพธิ

  โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จำนวน  5  แห่ง    ได้แก่

            (๑)  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม            ตั้งอยู่หมู่ที่     ตำบลศรีมหาโพธิ

            (๒)  โรงเรียนบ้านหว้าเอน                  ตั้งอยู่หมู่ที่     ตำบลศรีมหาโพธิ

            (๓)  โรงเรียนบ้านหนองหอย               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  ตำบลศรีมหาโพธิ

            (๔)  โรงเรียนวัดสัมพันธ์                     ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลสัมพันธ์

            (๕)  โรงเรียนวัดบุพพาราม                 ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลบางกุ้ง

 

   โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา    จำนวน     แห่ง   ได้แก่

              (๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐   ตำบลศรีมหาโพธิ

              (๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์               ตั้งอยู่หมู่ที่     ตำบลสัมพันธ์

  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   จำนวน   1   แห่ง    ได้แก่

              (๑)  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ( วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  แห่งที่  ๒ )   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๒  ตำบลศรีมหาโพธิ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

-  วัดและสำนักสงฆ์       จำนวน        แห่ง    ได้แก่

    ๑.  วัดมะขามทอง               ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลศรีมหาโพธิ

    ๒.  วัดหว้าเอน                  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลศรีมหาโพธิ

    ๓.  วัดหนองหอย                ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  ตำบลศรีมหาโพธิ

    ๔.  วัดสัมพันธ์                   ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลสัมพันธ์

    ๕.  วัดกุดตาเสก                 ตั้งอยู่หมู่ที่   ตำบลสัมพันธ์

    ๖.  วัดบุพพาราม                ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลบางกุ้ง

    ๗.  วัดวังชัน                     ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลบางกุ้ง       

                   โรงพยาบาลของรัฐ  ได้แก่  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  ขนาด   ๖๐  เตียง  จำนวน    แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลศรีมหาโพธิ  - โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลโสธรเวช จำนวน ๑ แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ

                   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน       แห่ง  ตั้งอยู่ตำบลศรีมหาโพธิ

                   -  สถานีอนามัยตำบลสัมพันธ์   จำนวน    แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลสัมพันธ์

                   -  สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง   จำนวน    แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลบางกุ้ง

การคมนาคม

๑.  ถนนสายหลัก        สาย    เป็นถนนลาดยางตลอดสาย    ได้แก่

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๙       (ศรีมหาโพธิ  -  ปราจีนบุรี)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๐       (ศรีมหาโพธิ  -  ประจันตคาม)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๙       (ศรีมหาโพธิ  -  คลองรั้ง)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕       (ระเบาะไผ่  -  กรอกสมบูรณ์)

๒.  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง     จำนวน    ๓๗   สาย

๓.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน    ๔๐    สาย

 ๔. ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นลาดยางบางส่วน  จำนวน  ๑๐  สาย 

๕.      สะพานข้ามคลอง  จำนวน    แห่ง

การโทรคมนาคม

-  ชุมสายโทรศัพท์ศรีมหาโพธิ    แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่      ตำบลศรีมหาโพธิ

-  สำนักงานบริการโทรศัพท์  สาขาศรีมหาโพธิตั้งอยู่หมู่ที่      ตำบลศรีมหาโพธิ

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๔  แห่ง

          การไฟฟ้า

-  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีมหาโพธิ

 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

๑. แม่น้ำปราจีนบุรี   ไหลผ่านหมู่ที่  ,  ,  ,  ,      ตำบลศรีมหาโพธิ 

หมู่ที่  ,   ตำบลสัมพันธ์    หมู่ที่  , , ,   ตำบลบางกุ้ง 

 ๒. ลำน้ำ    ลำห้วย   จำนวน    ๑๕    สาย

          -  คลองท่าโรง             ตั้งอยู่หมู่ที่                ตำบลศรีมหาโพธิ

          -  คลองตะเภา             ตั้งอยู่หมู่ที่                ตำบลศรีมหาโพธิ

          -  คลองท่าหิน             ตั้งอยู่หมู่ที่                ตำบลศรีมหาโพธิ

          -  คลองโสม                ตั้งอยู่หมู่ที่                ตำบลศรีมหาโพธิ