องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาฯ

 
 

 นางเทียมทอง  ศรีคราม  
   รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม
 
   
 นางสาวสมประสงค์ ชินคำ  นางสาวสาทิพย์ สุขหอม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
   
 นางสาวปรียาภรณ์ ปรุงนิยม
 นางสาวธิดารัตน์ แสงสุวิมล
-ว่าง-
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก