องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

     
  นางมะลิด สารภาพ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 นางสาคร  คุ้มจิตร์  นางสาวทิพย์วดี  สุขเกษม
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นายสมเกียรติ์  สมคุณ  นายเอกธนพัฒน์   ใยบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   
 นางสาวโสรยา  สิทธิพล  นางสาวพนัสดา   พูลเฉลิม
 ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  คนงานทั่วไป