องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม หลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงานให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและยึดหลักการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ 

2024-06-12
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-29