องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม NO GIFT POLICY


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม No Gift Policy เพื่อมอบนโยบาย และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบราชการให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน

2.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

4. เพื่อสนับสนุน และยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2024-06-12
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-29