วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะที่ชำรุด จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการการเลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๘๖๖ ปจ. ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๘๖๖ ปราจีนบุรี ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ (เส้นเชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง