วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ บ้านหนองโขน (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ ต.สัมพันธ์ สายคลองโพธิ์ไปคลองทอง (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายสมใจ สระวิเศษ (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๗๔๗ ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง