วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านมาบป่าตอง (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านนายสนธยาไปบ้านนายสำเร็จ (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยโรงน้ำแข็ง (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ต.ศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง