วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง และจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๙๐๕๕ ปราจีนบุรี ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมซ่อมแซมเสียงตามสาย จำนวน ๕ หมู่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมซ่อมแซมเสียงตามสายจำนวน ๕ หมู่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมซ่อมแซมเสียงตามสายจำนวน ๕ หมู่