วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ (บ้านท่าโรง) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
เหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน
10  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๐๔๒๔ ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบเกลี่ยบ่อขยะ อบต. ศรีมหาโพธิ หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๘๐ ปจ. ,รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๑๔ ปจ. ,รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๖ ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการถมดินลูกรังกลบหลุมบ่อผิวทาง หมู่ที่ ๑๐ (ทางเข้าบ่อขยะ) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการถมดินลูกรังเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ (ทั้งหมู่บ้าน) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง