วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มและถังน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องจ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะจำนวน ๒ คัน ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการร์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง